mygovuc2.0 facebook Instagram new twitter youtube faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

Nota/Note: Artikel ini di dalam Bahasa Melayu sahaja/ This article are in Malay language only.


MPIC Visi MPIC Misi   MPIC Pelanggan

 **Dokumen ini di dalam Bahasa Melayu sahaja.

 

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Unit Dasar dan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
No. Telefon: 03-88878266
Emel :