faqcontact complaintssitemapintranet pdpk 

INFO UCAPAN

TEKS UCAPAN
YH DATO’ DR ZAIROSSANI MOHD NOR KETUA PENGARAH
LEMBAGA GETAH MALAYSIA
MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)
INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA, SERI ISKANDAR, 4 SEPTEMBER 2020


YB Dato' Dr Mohd. Khairuddin Aman Razali Menteri
Perusahaan Perladangan dan Komoditi

En. Mad Zaidi bin Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha (Perladangan & Komoditi) Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Dif-dif Kehormat

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Bismillahirrahmanirrahim,
1. Alhamdulillahi Rabbil A’lamin, Wa bihi Nasta’in. Selawat dan Salam ke atas Nabi Muhammad SAW, Rasul junjungan dan ikutan sepanjang zaman. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama hadir dalam MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA pada pagi yang berbahagia ini. Dikesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada YB Dato’ Sri Dr Wee Jeck Seng, Timbalan

Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, atas kesudian beliau untuk hadir merasmikan majlis.

2. Seterusnya ucapan terima kasih saya ditujukan kepada warga kerja LGM kerana telah bekerja keras untuk mengaturkan majlis ini, dan seterusnya memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bertemu dengan warga getah di Negeri Perak. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada semua para hadirin yang hadir, khususnya para pekebun kecil dan peraih getah kerana kesudian tuan-tuan dan puan-puan untuk meluangkan masa. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan membuktikan kesungguhan kita untuk sama-sama melihat masa depan industri getah Negara yang lebih cemerlang.

Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian,

3. Insentif Pengeluaran Getah (IPG) telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah menangani impak kejatuhan harga getah ke atas pendapatan yang diperolehi. Maka, pendapatan tuan-tuan dan puan-puan akan terus terjamin disamping tetap menjalankan aktiviti penorehan getah bagi menyokong industri getah Negara. Dari tempoh Januari 2020 hingga Ogos 2020, LGM telah memproses sejumlah 537,424 permohonan tuntutan IPG di seluruh Negara. Untuk jumlah permohonan tersebut, sebanyak RM106.6 juta telah dibayar kepada pekebun kecil getah. Namun, LGM akan terus prihatin dan komited untuk memproses jumlah tuntutan yang lebih banyak pada satu-satu masa dengan sistem pemprosesan yang lebih telus, mudah dan cepat. Oleh yang demikian, sudah pasti lebih ramai golongan pekebun kecil getah dapat menikmati manfaat IPG dalam tempoh yang lebih singkat dan pantas tanpa karenah birokrasi yang tidak wajar.

4. Di peringkat LGM pula, kami senantiasa memberi penekanan dalam usaha penyelidikan dan inovasi. Ini kerana LGM percaya, cetusan idea- idea yang kreatif dan inovatif dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti kepada organisasi dan seterusnya meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. Dalam konteks sektor awam, sesuatu inovasi seharusnya dapat memberi manfaat kepada pihak awam iaitu rakyat atau public value serta dapat memberi nilai tambah kepada keadaan yang sedia ada. Pekebun kecil getah merupakan salah satu sumber inspirasi kami bagi penghasilan inovasi yang bermutu tinggi. Terbaru, aplikasi RRIMniaga telah diilhamkan bagi mencapai maksud peningkatan perkhidmatan ini.

5. Aplikasi RRIMniaga mempunyai kelebihan bagi pekebun kecil untuk membuat tuntutan IPG. Ini kerana ia dihubungkan terus dengan sistem data pekebun kecil bagi setiap aktiviti urus niaga getah yang dijalankan. Maka, pekebun kecil akan mendapat manfaat IPG tanpa melalui proses konvensional kerana ia mampu merekod transaksi pembelian secara automatik dan mengeluarkan resit pembelian secara elektronik. Bagi pencapaian inovasi aplikasi RRIMniaga ini, syabas saya ucapkan kepada warga kerja LGM kerana telah membuahkan hasil yang begitu bermakna dan signifikan. Saya berharap usaha anda semua tidak terhenti di sini, malah dilipat gandakan lagi untuk pembangunan penyelidikan yang akan datang.

6. Untuk para pekebun kecil getah pula, saya ingin menyeru agar tuan- tuan dan puan-puan yang masih belum membuat pendaftaran Permit Autoriti Transaksi-Getah atau PAT-G untuk melaksanakan pendaftaran dengan kadar segera agar manfaat IPG ini dapat dinikmati oleh tuan-tuan

dan puan-puan semua. Sukacita diingatkan bahawa tiada sebarang caj dikenakan untuk pendaftaran dan pengeluaran Kad Pat-G. Ia diberikan secara percuma.

7. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Dato’ Sri Dr. Wee Jeck Seng, Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi di atas kehadiran beliau untuk merasmikan MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMNIAGA ini. Tidak ketinggalan juga kepada Ahli Jawatankuasa Penganjur serta semua pihak yang terlibat dalam penganjuran majlis hari ini. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua.

Sekian, terima kasih.

Lembaga Getah Malaysia 3 September 2020

UCAPAN
YB DATO’ DR MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI
MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMniaga PERINGKAT NEGERI PERAK
DEWAN DATO’ MAHARAJALELA INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA, SERI ISKANDAR PERAK

JUMAAT, 4 SEPTEMBER 2020


(VIP-VIP)

YB Dato’ Haji Ahmad Nazlan Idris
Pengerusi
Lembaga Getah Malaysia

Encik Mad Zaidi Mohd Karli
Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

YH Dato’ Dr Zairossani Mohd Nor
Ketua Pengarah
Lembaga Getah Malaysia

YBhg Tan Sri-Tan Sri, Dato’-Dato’, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan serta para hadirin yang dihormati sekalian,

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,

Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Lembaga Getah Malaysia (LGM) atas inisiatif menganjurkan MAJLIS PELANCARAN APLIKASI RRIMniaga pada pagi ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua yang hadir terutamanya pekebun-pekebun kecil getah yang merupakan tunjang ekonomi negara.
Tuan/Puan yang dikasihi sekalian,

2. Dalam pembangunan negara, Kerajaan sentiasa mengambil berat kepada setiap golongan masyarakat khususnya terhadap masalah dihadapi masyarakat luar bandar, termasuk pekebun kecil getah bagi meningkatkan taraf hidup dan secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Dalam hal ini Kerajaan melaksanakan beberapa langkah termasuk pembangunan kawasan pertanian dan penyediaan infrastruktur agar penduduk luar bandar juga terbabit dalam arus pembangunan negara.

3. Industri getah turut memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Pada tahun 2019, hasil pendapatan getah dan produk getah telah menyumbang sebanyak RM30.92 bilion kepada nilai pendapatan eksport negara manakala industri kayu dan perabot getah menyumbang sebanyak RM9.5 billion. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, eksport getah asli dan produk getah telah meningkat sebanyak 18.3% kepada RM17.8 bilion daripada RM15.0 bilion pada tahun 2019. Sumbangan yang besar ini adalah hasil kerjasama semua pihak termasuk pekebun kecil getah sendiri.

4. Namun, pendapatan negara ini juga akan terjejas apabila harga getah tidak menentu. Untuk makluman semua, Kerajaan tidak dapat mengawal harga getah kerana ia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penawaran dan permintaan getah serta kadar pertumbuhan ekonomi dunia khususnya negara-negara pengguna getah utama. Di samping itu, ia juga dipengaruhi oleh dasar kewangan di negara-negara pengimport utama seperti China, Eropah dan Jepun.
5. Harga getah yang rendah pada masa kini pula disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 yang menyebabkan negara-negara pengguna utama getah seperti China, terpaksa menangguhkan aktiviti-aktiviti ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan stok getah yang berlebihan di pasaran antarabangsa yang menyebabkan harga terus rendah. Kerajaan memahami kesan penurunan harga getah kepada pekebun kecil. Sehubungan dengan itu, Kerajaan mengambil pelbagai langkah jangka pendek dan jangka panjang bagi menstabilkan harga getah agar pendapatan pekebun kecil getah lebih terjamin.

Tuan/Puan yang dihormati sekalian,

6. Seperti yang dimaklumkan oleh YB Pengerusi LGM sebentar tadi, Insentif Pengeluaran Getah (IPG) adalah satu insentif yang akan diberikan kepada pekebun kecil getah bagi setiap kilogram getah yang dijual apabila purata harga bulanan getah sekerap berada di bawah paras RM2.50 sekilogram. Skim IPG ini akan membantu pekebun kecil menikmati harga getah tidak kurang daripada RM2.50 sekilogram. IPG yang diperkenalkan sejak tahun 2015 ini, mempunyai beberapa proses dan pekebun kecil perlu menghantar borang-borang berkaitan kepada LGM bagi mendapatkan IPG. Proses tuntutan ini sedikit sebanyak telah menyukarkan pekebun kecil untuk menikmati IPG.

7. Bagi mengatasi masalah ini, LGM telah membangunkan aplikasi RRIMniaga yang merupakan satu aplikasi telefon pintar yang digunakan oleh pelesen untuk merekodkan urus niaga getah. RRIMniaga dapat mempercepatkan proses tuntutan IPG daripada LGM. Kelebihan sistem RRIMniaga adalah ia berhubung terus dengan sistem IPG apabila urus niaga getah antara pekebun kecil dengan pembeli berlaku. Pekebun kecil akan mendapat manfaat IPG tanpa melalui proses manual kerana sistem RRIMniaga akan merekod transaksi pembelian dan mencetak resit pembelian secara elektronik. Bayaran IPG akan dimasukkan terus ke akaun bank pemohon yang layak.

8. Penggunaan RRIMniaga telah mendapat sambutan yang amat memberansangkan pada peringkat percubaan selama hampir 24 bulan. Bermula di Melaka pada tahun Jun 2018, ia kini telah berkembang ke negeri Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan Perak. Melihat kepada kejayaan penggunaan RRIMniaga pada peringkat percubaan tersebut, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah mewajibkan supaya semua pelesen getah menggunakan aplikasi ini untuk semua transaksi jual beli getah bermula Januari 2021.

9. Bagi Negeri Perak, pengenalan RRIMNIaga telah dibuat bermula di Hulu Perak dengan taklimat pengenalan melibatkan 10 orang pelesen yang aktif di Hulu Perak pada Jun 2020. Sukacita dimaklumkan bahawa setakat 1 September 2020 ini, 40 pelesen di Negeri Perak telah menggunakan RRIMNiaga di Negeri Perak. Sasaran LGM ialah supaya semua 466 peruncit getah Negeri Perak telah maklum, dan mahir mengggunakan sistem RRIMniaga menjelang tempoh wajib guna pada 1 Januari 2021.

10. Ingin saya tekankan di sini bahawa penggunaan RRIMniaga tidak memerlukan sebarang perbelanjaan dari pekebun kecil getah. Semua peralatan RRIMniaga hanya diperlukan di peringkat pemborong getah melalui keperluan pelesenan bermula dari pelancaran RRIMniaga mulai hari ini.

11. RRIMniaga merupakan kejayaan penting bagi LGM dalam usaha untuk menyokong sektor huluan getah negara. Dengan usaha ini proses jual/beli getah akan dipermudahkan, dan proses tuntutan IPG bagi semua pihak yang berkelayakan akan dilakukan secara automatik dan atas talian. Penggunaan sistem RRIMniaga dilihat dapat meningkatkan bilangan pekebun kecil getah yang akan menerima manfaat IPG dari Kerajaan, sekaligus membantu menjaga kebajikan dan menjamin pendapatan mereka di kala harga getah yang rendah. Sehubungan itu, saya ingin mengucapkan syabas kepada LGM kerana telah berjaya membangunkan aplikasi RRIMniaga ini. Diharapkan LGM terus memacu kecemerlangan dalam menghasilkan lebih banyak produk-produk yang memberi manfaat kepada industri getah negara.

12. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir memberi sokongan di majlis ini. Dengan lafaz Bismillah hirrahman nirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Pelancaran RRIMniaga.

Sekian, terima kasih.

KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
4 September 2020

jata5

TEKS UCAPAN YANG BERHORMAT PUAN TERESA KOK MENTERI INDUSTRI UTAMA
SEMPENA MAJLIS PERHIMPUNAN BULANAN MPI BIL 1/2020
BERTEMPAT DEWAN SERBAGUNA, ARAS G, KEMETERIAN INDUSTRI UTAMA
PADA 14 JANUARI 2020 (SELASA) JAM 2.30 - 5.00 PETANG


SALUTASI
Salam Hormat, Salam Sejahtera, Salam Komoditiku dan Salam Sayangi Komoditiku
Terima kasih saudara Pengacara Majlis
Yang Berhormat Datuk Seri Shamsul Mohd Akin, Timbalan Menteri Industri Utama
Yang Berbahagia Encik Ravi Muthayah, Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama
Timbalan Ketua Setiausaha

Setiausaha-setiausaha Bahagian

Ketua-ketua Pengarah Agensi

Ketua-ketua Pegawai Eksekutif Majlis

Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian

PENDAHULUAN

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

1. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul pada petang ini menjayakan program Perhimpunan Kementerian Industri Utama (MPI) yang pertama bagi tahun 2020.

2. Sedar atau tidak sedar kita telah melangkah ke Tahun Baharu 2020. Masih belum terlambat saya rasa untuk mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2020 kepada semua warga Kementerian, Agensi dan Majlis yang hadir. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir atas sumbangan dan usaha yang telah diberikan sepanjang tahun 2019. Semoga prestasi dan pencapaian pada tahun lepas akan terus ditingkatkan dan tahun ini menjadi tahun yang lebih cemerlang buat MPI dan kita semua.

3. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Encik Ravi Muthayah yang telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Industri Utama berkuat kuasa mulai 23 Disember 2019 yang lalu.

PENCAPAIAN SEKTOR AGRIKOMODITI

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

4. Mengimbas kembali pencapaian MPI pada tahun lepas, cabaran utama yang dihadapi oleh kita semua ialah kemerosotan harga dan kejatuhan nilai eksport produk agrikomoditi. Bagi tempoh Januari hingga November 2019, sektor agrikomoditi yang terdiri daripada produk-produk sawit, getah, kayu kayan, koko, lada dan tembakau telah mencatatkan jumlah nilai dagangan sebanyak RM149.8 bilion manakala imbangan dagangan sebanyak RM78.7 bilion.

5. Selain itu, prestasi harga agrikomoditi pada tahun lepas telah menunjukkan peningkatan yang positif. Sebagai contoh, bagi sektor sawit harga purata minyak sawit mentah (CPO) telah meningkat kepada RM2,813 per tan pada bulan Disember berbanding RM2,037 pada Januari 2019. Trend peningkatan harga CPO yang dijangka akan lebih baik pada tahun ini dapat membantu menstabilkan harga dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan pekebun kecil.

6. Kementerian juga telah berjaya melaksanakan pelbagai inisiatif untuk melonjakkan lagi daya maju dan daya saing industri agrikomoditi. Misalnya, Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) telah mencapai 62.2% yang meliputi 3.63 juta hektar daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia.

7. Kementerian juga telah melaksanakan program biodiesel negara iaitu biodiesel B10 di sektor pengangkutan yang mandatori mulai Februari 2019 dan program biodiesel B7 di sektor industri yang mandatori mulai Julai 2019.

8. Sepanjang tahun 2019, sebanyak 84 Program Kempen Sayangi Sawitku yang dihebahkan di seluruh negara telah menunjukkan impak positif dengan lebih ramai rakyat Malaysia daripada pelbagai lapisan masyarakat tampil untuk menyuarakan sokongan terhadap industri sawit negara termasuk pemimpin utama negara, tokoh korporat, personaliti media, ketua masyarakat dan pelajar. Manakala industri seperti penerbangan, pelancongan dan hiburan juga turut bekerjasama menjayakan kempen ini melalui penajaan dan publisiti.

9. Kementerian turut memperkenalkan sistem belian getah secara atas talian iaitu My Rubber Online (MyROL). Sistem ini berupaya menawarkan harga yang lebih kompetitif dan memberi pulangan yang lebih tinggi kepada pekebun kecil getah. Ia juga dapat menangani isu berkaitan pembayaran Insentif Pengeluaran Getah (IPG) kerana sistem ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan memendekkan proses permohonan tetapi juga dapat mengekalkan data pekebun kecil melalui server yang diintegrasikan dengan sistem IPG sedia ada.

10. Saya juga telah merasmikan pembukaan Pusat Industri Kenaf di Tebu Hitam, Rompin, Pahang dan Pusat Pemprosesan dan Pengeluaran Produk Kenaf di Saujana, Setiu, Terengganu pada
3 Disember 2019 sebagai kilang perintis pengeluaran produk-produk berasaskan fiber dan core kenaf. Pusat pemprosesan kenaf ini dijangka mampu mengeluarkan 500 tan fiber setahun dengan nilai sebanyak RM1.25 juta.

11. Dalam memastikan nilai eksport lada terus meningkat, Kementerian telah melaksanakan aktiviti penjenamaan semula dan pemasaran produk-produk Saraspice dengan memfokuskan kepada kaedah pemasaran yang lebih efektif dan berdaya saing di peringkat pasaran domestik dan antarabangsa. Penjualan produk-produk Saraspice setelah penjenamaan semula ini disasarkan berjumlah RM3 juta pada tahun ini.

PERANCANGAN TAHUN 2020

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

12. Menyedari akan kepentingan untuk memastikan sektor agrikomoditi terus kukuh dan kekal berdaya saing, Kementerian telah melancarkan Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011 – 2020 pada tahun 2011 bagi menyediakan landasan ke arah pembangunan sektor agrikomoditi secara mampan dan berorientasikan pasaran.

13. Menerusi Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang dilaksanakan pada tahun 2018, MPI telah menyediakan satu kertas strategi agrikomoditi. Beberapa strategi pembangunan sektor agrikomoditi yang merangkumi industri huluan dan hiliran telah ditambah baik berasaskan kepada permintaan pasaran.

14. Memandangkan tahun ini merupakan tahun terakhir bagi pelaksanaan RMKe-11, saya kira tahun ini adalah tahun yang mencabar bagi Kementerian dalam memastikan semua projek dan program yang dirancang dalam DKN dan RMKe-11 mencapai sasaran yang ditetapkan.

15. Oleh yang demikian, peruntukan sebanyak RM670.12 juta yang telah diluluskan dalam Belanjawan 2020 diharap dapat dibelanja dan diuruskan dengan sebaiknya. Peruntukan ini termasuk pelaksanaan bagi 77 projek pembangunan yang berjumlah RM410.6 juta. Saya percaya pihak Kementerian, Agensi dan Majlis telah pun mempunyai perancangan yang rapi dan teratur untuk memastikan semua projek yang dirancang dapat dilaksanakan serta dipantau mengikut jadual dan peruntukan yang diluluskan oleh Kerajaan.

16. Pada masa yang sama, Kementerian juga akan meneruskan misi ekonomi, promosi dan pelaburan di peringkat antarabangsa ke negara-negara yang berpotensi bagi meneroka pasaran baharu. Antaranya di rantau Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Turkmenistan bagi menstabilkan harga serta mempromosikan produk-produk komoditi.

HALA TUJU 2020 (WAY FORWARD)

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

17. Bagi memastikan sektor agrikomoditi terus memperkasakan ekonomi negara serta memberi manfaat kepada semua pemegang taruh, Kementerian sedang merangka strategi-strategi di bawah RMKe-12. Strategi ini selari dengan dasar Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB) yang berteraskan kepada 3 prinsip utama iaitu economic empowerment, environment enhancement dan social re-engineering.

18. Untuk itu, MPI sedang merangka penyediaan Dasar Agrikomoditi Negara (DAKN), 2021 – 2030 bagi menggantikan Dasar Komoditi Negara (DKN) 2011 – 2020 yang telah menjadi rujukan utama dan hala tuju kepada industri agrikomoditi dalam tempoh satu dekad yang lalu. Sebagai permulaan, Kementerian akan mengadakan sesi pemukiman yang dijangka berlangsung pada pertengahan bulan Februari 2020 untuk memperhalusi strategi, sasaran dan pelan tindakan di bawah RMKe-12 serta meneliti pencapaian MPI sepanjang 10 tahun pelaksanaan DKN.

19. Sehubungan itu, saya menggesa Kementerian, Agensi dan Majlis untuk menyumbangkan idea dan input bagi membincangkan hala tuju dan inisiatif untuk membangunkan industri agrikomoditi negara untuk jangka pendek dan panjang. Sesi pemukiman ini adalah platform yang baik untuk mendapatkan pandangan dan cadangan penambahbaikan daripada pihak industri dan juga pekebun kecil sawit, getah, koko, lada dan kenaf.

PENUTUP

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

20. Di kesempatan ini sekali lagi, sempena dengan tahun baharu ini dengan azam yang baharu, saya ingin menyeru kepada semua warga MPI, Agensi dan Majlis supaya mempunyai semangat kerja yang utuh, saling berganding bahu dan kerja dalam satu pasukan dalam memastikan agenda dan matlamat organisasi tercapai. Sesebuah organisasi tidak mampu untuk terus berjaya dan cemerlang tanpa kerjasama dan sokongan padu antara satu sama lain.

21. Saya yakin motivasi, komitmen dan tindakan proaktif yang ditunjukkan oleh semua pegawai-pegawai Kementerian, Agensi dan Majlis dalam melaksanakan semua inisiatif, usaha dan sumbangan bersama-sama pihak industri dan pekebun kecil akan menjadikan sektor agrikomoditi terus berkembang dengan pesatnya. Oleh itu, marilah kita sama-sama memastikan kita semua mempunyai matlamat yang sama dalam menjayakan industri agrikomoditi negara.

22. Sebagai penutup, tidak lama lagi kita akan menyambut perayaan Tahun Baharu Cina pada 25 dan 26 Januari 2020. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baharu Cina, Gong Xi Fa Cai kepada mereka yang menyambut perayaan ini. Semoga sambutan perayaan seperti ini akan mengeratkan dan memperkukuhkan lagi hubungan perpaduan dan keharmonian antara kaum di negara Malaysia.

Sekian, terima kasih.

Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa
Kementerian Industri Utama
9 Januari 2020

jata4

UCAPAN YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAJLIS TAKLIMAT MSPO DAN SESI DIALOG BERSAMA PENANAM SAWIT PAHANG
5 NOVEMBER 2019 (SELASA), 3.30 – 5.00 PETANG
DI KOMPLEKS DAGANGAN MAHKOTA, KUANTAN PAHANG


Yang Berhormat Dato’ Mohd Fadil Osman (TBC)
EXCO Alam Sekitar dan Perladangan Negeri Pahang,
merangkap ADUN Kemayan, Pahang

Yang Berusaha Encik Ravi Muthayah
Timbalan Ketua Setiausaha Komoditi
Kementerian Industri Utama

Yang Berusaha Encik Chew Jit Seng
Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC)

Yang Berusaha Dr. Ramle Moslim
Pengarah
Bahagian Penyelidikan Integrasi & Pengembangan
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Yang Berbahagia Dif-Dif Jemputan

Rakan-Rakan Media

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian

Salam Sejahtera dan Salam Sayangi Sawitku

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MPOCC) atas usaha menganjurkan Majlis Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan Sesi Dialog bersama penanam sawit dan pekebun kecil di Pahang. Saya juga ingin merakamkan perhargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir pada petang ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

2. Kerajaan sentiasa memberi tumpuan kepada usaha mengukuhkan industri sawit terutamanya memperkasakan pembangunan pekebun kecil dan penanam sawit bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan seterusnya pendapatan. Matlamat ini dapat dicapai melalui penyertaan aktif pekebun kecil dan penanam sawit dalam melaksanakan amalan pertanian baik melalui pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

3. Pelaksanaan Skim Pensijilan MSPO adalah langkah strategik bagi meningkatkan daya saing dan memperkukuhkan imej industri sawit negara. Ini adalah selari dengan keutamaan negara-negara pengimport dan pengguna di seluruh dunia yang semakin memberi tumpuan kepada produk pertanian yang dihasilkan melalui pengeluaran mampan dan selamat untuk pemakanan. Oleh itu, Skim Pensijilan MSPO akan memastikan industri sawit negara yang lebih mampan dan kompetitif, sekaligus turut membantu meningkatkan pendapatan para pengusaha sawit negara.

Tuan-tuan dan puan-puan,

4. Kementerian bersama agensi di bawahnya iaitu MPOB dan MPOCC sedang giat mempertingkatkan penyertaan pekebun kecil, penanam sawit dan pengusaha sawit lain seperti kilang-kilang pemprosesan minyak sawit bagi mematuhi prinsip-prinsip kemampanan pensijilan MSPO. Usaha sedang dipergiatkan oleh MPOB bagi meningkatkan penyertaan pekebun kecil persendirian (PKP) melalui Kelompok Minyak Sawit Mampan atau Sustainable Palm Oil Cluster (SPOC) di 9 buah SPOC di seluruh negeri Pahang di mana para PKP akan dibantu oleh Pegawai TUNAS dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) untuk melaksanakan penanaman sawit secara terurus, mendirikan infrastruktur yang sesuai seperti stor penyimpanan racun dan baja, mendapatkan kelengkapan-kelengkapan Personal Protection Equipment (PPE) serta membantu dalam mengurus dan menyediakan dokumentasi pensijilan yang berkaitan bagi mendapatkan pensijilan MSPO kebun sawit secara berkelompok. Usaha pensijilan MSPO oleh para pekebun kecil, termasuk di bawah agensi-agensi kerajaan seperti FELDA, FELCRA, RISDA dan sebagainya, akan menjamin peningkatan produktiviti dan kualiti hasil buah sawit yang lebih tinggi. Selain itu, Kerajaan juga tetap prihatin terhadap pencapaian pengusaha-pengusaha sawit yang lain seperti estet, ladang dan kilang buah sawit untuk mendapat pensijilan MSPO.

5. Untuk makluman, sehingga 30 September 2019, seluas
3.19 juta hektar atau 55% daripada 5.85 juta hektar tanaman sawit di Malaysia telah mendapat pensijilan MSPO. Pensijilan ini meliputi kawasan estet dan ladang seluas 2.71 juta hektar ladang dan sebanyak 475,000 hektar milikan pekebun kecil. Manakala, kilang buah sawit yang telah mendapat pensijilan MSPO adalah sebanyak 313 buah kilang atau 70% daripada keseluruhan kilang buah sawit di Malaysia. Selain itu, dalam tempoh yang sama, 139 daripada sejumlah 162 Kelompok Minyak Sawit Mampan (SPOC) di seluruh negara telah mendapat pensijilan MSPO yang melibatkan penyertaan 16,000 orang PKP yang memiliki keluasan kawasan penanaman sawit seluas 62,600 hektar.

6. Bagi negeri Pahang, sukacita saya memaklumkan bahawa 8 daripada 9 SPOC di negeri ini telah dipersijilkan MSPO. Ini melibatkan seramai 776 orang PKP dengan keluasan tanah seluas 1,900 hektar. Walau bagaimanapun, keluasan yang dipersijilkan ini masih sangat rendah iaitu hanya 3.7% daripada keseluruhan 53,000 hektar yang menjadi kawasan tanaman sawit PKP di negeri Pahang.

7. Saya dimaklumkan bahawa antara punca ini berlaku adalah perlunya tuan-tuan pekebun kecil untuk menukarkan syarat nyata tanah dengan kerajaan negeri dan ini memakan kos yang agak tinggi. Sehubungan itu, Kerajaan telah memudahcara tuan-tuan pekebun kecil dengan menanggung kos permohonan. Sukacita juga dimaklumkan, Kementerian saya juga telah berbincang dengan YAB Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Pahang mengenai kadar premium dan denda yang dikenakan ke atas para pekebun kecil yang mahu menukar syarat tanah mereka.

Tuan-tuan dan puan-puan,

8. Kerajaan amat prihatin terhadap kos yang ditanggung oleh pekebun kecil bagi membiayai pelaksanaan pensijilan MSPO. Dalam hal ini, Kerajaan telah turut menyediakan insentif bagi bantuan kepada pekebun kecil persendirian melaksanakan pensijilan MSPO yang merangkumi antaranya kos yuran pensijilan MSPO, latihan berkaitan MSPO, penyediaan rak penyimpanan bahan kimia dan peralatan perlindungan diri (PPE). Bagi memacu usaha pensijilan MSPO, Kerajaan telah melanjutkan tarikh permohonan insentif MSPO dari 30 Jun 2019 ke 31 Disember 2019 kepada semua pengusaha sawit.

9. Kerajaan juga telah meningkatkan kadar insentif kos pengauditan MSPO daripada 70% kepada 100% dan memberi insentif baharu kos persediaan MSPO sebanyak 50% bagi estet berkeluasan 40.46 hingga 1000 hektar. Insentif bagi pekebun kecil tersusun juga telah ditingkatkan daripada RM10 se hektar kepada RM55 se hektar. Dengan adanya penambahbaikan insentif-insentif dan usaha Kerajaan ini, diharap proses pensijilan MSPO tuan-tuan dan puan-puan dapat dipermudahkan.

Tuan-tuan dan puan-puan,

10. Sebelum saya akhiri ucapan, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan saya bagi menjayakan program pada petang ini. Saya cukup yakin bahawa penglibatan semua pihak pengusaha sawit dengan memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh kerajaan dan kesediaan melaksanakan penanaman dan pengeluaran sawit secara mampan akan memberi pulangan hasil dan pendapatan yang lumayan kepada semua. Dengan harapan ini, saya dengan sukacitanya merasmikan Taklimat Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO) dan sesi dialog bersama penanam sawit di Kuantan, Pahang pada petang ini.

Sekian, terima kasih

Kementerian Industri Utama
5 November 2019

  jata4

 

 

UCAPAN YB PUAN TERESA KOK, MENTERI INDUSTRI UTAMA
MAJLIS PERTUKARAN DOKUMEN PERJANJIAN PROJEK USAHASAMA
KAJIAN BIODIESEL SAWIT B30 ANTARA MPOB DAN UNIVERSITI TEMPATAN
DAN MAJLIS FLAG OFF KENDERAAN EURO 5 MENGGUNAKAN B20 USAHASAMA MPOB-JAMA
PADA 10 OKTOBER 2019, 11:00 – 12:30pm


Yang Berbahagia Dato’ Dr. Tan Yew Chong,
Ketua Setiausaha MPI

Yang Berbahagia Tan Sri Dato’Seri Mohd Bakke Salleh,
Pengerusi Lembaga MPOB

Yang Berusaha Dr. Ahmad Parveez Ghulam Kadir,
Ketua Pengarah MPOB

YBhg. Profesor Dr. Raha Abdul Rahim
Naib Canselor, Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

YBhg. Profesor Dr. Shamsul Sahibuddin
Pro-Naib Canselor, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

YBhg. Profesor Dr. Rofina Yasmin Othman
Penolong Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Universiti Malaya (UM)

YBhg. Dato’ Dr. Mazliham Mohd Su’ud
Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif
Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

YBhg. Profesor Madya Dr. Shahruddin Mahzan
Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

YBhg. Profesor And Chan
Dekan Fakulti Sains dan Kejuruteraan
Universiti Nottingham, Kampus Malaysia

Yang Berbahagia Dif-Dif Jemputan

Rakan-Rakan Media

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Selamat pagi, salam sejahtera dan ‘Salam Sayangi Sawitku’

1. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Naib Canselor dan wakil-wakil universiti kerana sudi melapangkan masa untuk hadir ke majlis yang cukup bermakna pada pagi ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada MPOB yang menjemput saya menyaksikan acara pertukaran dokumen perjanjian kajian adunan B30 antara MPOB dan universiti-universiti yang terlibat.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

2. Seperti mana hadirin sedia maklum, Kerajaan telah melaksanakan Program Biodiesel Negara bermula dengan Program B5 yang telah dilaksanakan secara berfasa bagi sektor pengangkutan mulai Jun 2011 dan ditingkatkan ke B7 pada 2014. Seterusnya, adunan biodiesel sawit ditingkatkan kepada 10% dengan pelaksanaan Program B10 secara mandatori pada 1 Februari 2019 di sektor pengangkutan dan Program B7 pada 1 Julai 2019 di sektor industri. Pelaksanaan program biodiesel ini merupakan satu usaha yang sangat baik dalam memelihara keseimbangan dan kelestarian alam sekitar melalui penggunaan tenaga boleh baharu berasaskan minyak sawit.

3. Indonesia telah melaksanakan program B20 semenjak Januari 2016 dan berhasrat untuk meningkatkan adunan ke B30 pada tahun 2020. Pada masa ini, kajian B30 masih sedang dijalankan oleh Indonesia melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan, Persatuan Pengeluar Biodiesel (APROBI) dan Persatuan Aotomotif Indonesia (GAIKINDO). Penggunaan B20 juga telah dilaksanakan pada sektor industri bermula Oktober 2018.

4. Industri minyak sawit sedang menghadapi cabaran yang besar dari segi harga minyak sawit yang rendah bersama persepsi negatif terhadap isu-isu kelestarian dan pemeliharaan hutan. Kesatuan Eropah akan menghadkan minyak sawit sebagai biobahan api pada tahap penggunaan 2019 bermula 2023 dan menyekat sepenuhnya pada tahun 2030. Pelbagai tindakan telah diambil oleh Kementerian Industri Utama untuk membetulkan persepsi negatif terhadap minyak sawit termasuk penyebaran maklumat sebenar berkenaan khasiat minyak sawit, penanaman sawit secara mampan, pembukaan pasaran baru eksport minyak sawit, penggalakkan pembangunan produk hiliran tambah nilai dan sebagainya. Salah satu langkah Kementerian untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam negara adalah melalui program biodiesesl negara.

5. Sebagai persediaan untuk meningkatkan penggunaan biodiesel sawit, Kerajaan menerusi MPOB sedang giat menjalankan ujian lapangan penggunaan adunan biodiesel melebihi 10% seperti B15, B20, B30 dan B100 di dalam Malaysia dan luar negara dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), Tsinghua University, Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Selangor, syarikat pengeluar/pengedar kenderaan (OEM) dan syarikat pengangkutan seperti FGV Transport Services Sdn Bhd. Selain itu, semua kenderaan MPOB di Ibu Pejabat MPOB turut telah menggunakan B20 semenjak Jun 2019 tanpa sebarang masalah.

6. Kajian B30 bersama 6 universiti iaitu Universiti Malaya (UM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Universiti Teknikal Melaka (UTeM), Universiti Kuala Lumpur (UniKL MFI) dan Universiti Nottingham cawangan Malaysia adalah antara usaha untuk mencapai aspirasi Kerajaan bagi melaksanakan program B30 pada masa akan datang. Program ini melibatkan pakar-pakar automotif dari universiti-universiti tempatan dan dijangka akan memberikan impak yang besar kepada negara dengan gabungan kepakaran saintis MPOB dan ahli akedemia di universiti. Jumlah keseluruhan kos kajian B30 dengan universiti adalah RM2.5 juta selama dua setengah tahun.

7. Penglibatan ahli-ahli akademik dalam program nasional seperti Program Biodiesel Negara adalah usaha yang harus digalakkan. Menerusi kepakaran automotif dari universiti dan Malaysia Automotive, Robotics and IoT Institute (MARii), saya berharap data-data teknikal berkenaan kesesuaian B30 dapat dikumpul dan digunakan oleh Kerajaan pada masa hadapan. Pihak universiti juga dipohon untuk memberi keutamaan kepada kajian ini dan menyempurnakannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Universiti juga dialu-alukan untuk mempromosikan program usahasama ini dan menyalurkan maklumat-maklumat yang tepat kepada masyarakat umum mengenai kebaikan penggunaan biodiesel. Saya juga berharap dengan pewujudan Centre of Excellence (CoE) oleh MARii, ujian dan kajian mengenai kenderaan biodiesel dapat dipertingkatkan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

8. Saya yakin para hadirin sedia maklum akan manfaat biodiesel pada alam sekitar dan ekonomi. Saya ingin tekankan disini bahawa pelaksanaan program biodiesel ini adalah merupakan langkah strategik Kerajaan bagi memastikan pengukuhan dan kestabilan harga minyak sawit dalam jangka panjang. Penggunaan biodiesel sawit turut akan menyumbang kepada kemampanan dan meningkatkan imej negara sebagai pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia.

9. Akhir kata, saya berharap usahasama ini akan membuahkan hasil yang positif bagi menyokong pelaksanaan program B30 pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Kementerian Industri Utama
7 Oktober 2019